Proeff_Logga

Energieffektivisering är ett viktigt bidrag till ett framgångsrikt klimatarbete. Detta gäller alla samhällssektorer inte minst industri/företagssektorn som står för ca 40 % av den totala energianvändningen. I det nyligen avslutade PROEFF – projektet 2009-2010 har ett antal företag kunnat visas upp som ”goda exempel” där man genom enkla åtgärder kraftigt reducerat sina energikostnader och därmed skapat bättre förutsättningar för överlevnad särskilt i lågkonjunktur.  I flera fall har åtgärder med en pay-off på mindre än ett år kunnat redovisas.  Dessa exempel utgör viktiga bevis i det fortsatta informationsarbetet mot företag som av olika skäl ännu inte påbörjat sitt energieffektiviseringsarbete.

Projektet har visat att det går att finna lösningar på följade problem:

  • Energifrågor är ofta inte en del av företagens ordinarie verksamhet, det är bara ett fåtal företag som har energiledningssystem eller liknande.
  • Kunskapen om energieffektiviseringspotential och den kostnadsmässiga fördelen är låg. I de fall man har kunskap om potential saknas kompetens och verktyg för att genomföra effektiviseringar
  • Energifrågor är ett nytt arbetsområde för kommunernas och länsstyrelsens miljöinspektörer
  • Företagsrådgivning är ett relativt nytt område för energi- och klimatrådgivarna där det krävs nya metoder och arbetssätt.

En utvärderingsgrupp som följt projektet har pekat på nyttan av samverkan mellan energi- och klimatrådgivare och miljöinspektörer vilkas gemensamma företagsbesök har lett till mer fokus och diskussion om energieffektiviseringsåtgärder. De som har gått utbildningen som tagits fram har pekat på behovet av fördjupning och fokus på ett fåtal branscher. Genom en vidareutveckling av utbildningen, seminarier och ett fortsatt fokus på energieffektivisering ska energifrågorna bli ett rutinmässigt inslag i företagsbesök som görs vid tillsynsmyndigheternas verksamhetstillsyn.

PROEFF-projektet går nu in i en ny fas, PROEFF II, med breddad och fördjupad information till skånska företag och vidareutbildning för energi- och klimatrådgivare samt miljöinspektörer under 2011-2012.

Läs mer på http://proeff.se/

Hemsidan uppdateras löpande med information och aktiviteter som är kopplat till  energieffektiviseringsprojektet PROEFF. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och vänder sig till företag, energi- och klimatrådgivare samt miljöinspektörer i Skåne.